VINAŘSTVÍ KOVÁŘ

Vlčnov

Viniční trať Stará hora

Nejstarší trať ve Vlčnově ležící severně od středu obce Vlčnov v katastrálním území obce, v nadmořské výšce od 225 do 340 m. Viniční trať přímo sousedí s přírodní památkou Myšince a na jihozápadním okraji bezprostředně navazuje přírodní rezervace Kovářův žleb. Jižní svah s mírným sklonem a nádherným rozhledem na Bílé Karpaty. Existence této trati a Vlčnovských búdách je spojena s první historickou zprávou o Vlčnově z roku 1264.

Geologie, půdní poměry

Geologickým podkladem území jsou třetihorní, paleogenní alpinsky zvrásněné zpevněné sedimenty hluckého vývoje dílčí bělokarpatské a račanské jednotky magurského flyše. Střídají se zde zčásti vápnité jílovce s pískovci, převážně glaukonitickými. Tyto horniny jsou místy překryty návějemi spraší, případně sprašových hlín. Půdními typy jsou hnědozemně a kambizemě.

Geomorfologie a geografie

Území se nachází v podhůří Bílých Karpat v Hlucké pahorkatině, která patří do orografického celku Vizovická vrchovina, geomorfologické provincie Západní Karpaty, podsoustavy Moravsko-Slovenské Karpaty. Oblast těsně sousedí s Jihomoravskou pánví, jednotkou Panonské pánve.

Klimatologie a mikroklimatologie

Území se nalézá v teplé oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé, teplé, suché léto. Přechodové období je velmi krátké teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Oblast je otevřená k jihu a z ostatních stran chráněna horami. Je silně ovlivněna geograficky těsně sousedíci teplou Panonskou pánví.

Důležitým klimatickým faktorem, ovlivňujícím mikroklima vinic ve Vlčnově jsou sestupné teplé suché větry vanoucí přes hřebeny Bílých Karpat, kde ztrácí vlhkost a oteplují se. Oblast kde tyto větry působí je úzká jen několik kilometrů. Tyto větry vytváří teplejší a sušší mikroklima v této oblasti především v době rašení révy a zrání hroznů.

Vinařství Kovář bylo založeno v roce 2012 otcem Miroslavem a synem Miroslavem, avšak základy vinaření vznikly o hodně dříve, když starší z Miroslavů začal pracovat a učit se na svých prvních vinohradech a postupně předával své zkušenosti svému synu.  Od samého začátku jsou pro nás důležité ekologické principy pěstování révy stejně jako prozkoumání každého jednotlivého keře, manuální práce a snaha zachovat vinařskou tradici ve Vlčnově, kam vinaření od nepaměti patří.

Vlčnov je poslední vinařskou obcí nejjižnější části východního Slovácka, do něhož zasahuje cíp Bílých Karpat.  Je krajinou s příznivými, ale i extrémními přírodními podmínkami pro pěstování vinné révy. Snažíme se porozumět každé jednotlivé vinici, respektovat ji a co nejpřesněji odrazit její charakter v našich vínech.

Vyrábět víno je pro nás radost a každodenní inspirace. Při práci navazujeme na zkušenosti generací před námi a současně se snažíme maximálně uplatnit nejmodernější poznatky ze světa enologie. Každým novým ročníkem se snažíme posouvat a navyšovat kvalitu našich vín. Našim cílem je vyrábět vína šetrně a odrazit v nich unikátní terroir vlčnovských vinohradů a trati Stará hora.

Vinařství je pro nás věčná souhra přírodních faktorů a kulturních zásahů. Cílem by měla být vyvážená a živá vinařská zahrada, ve které vinice udávají tón, ale zároveň tvoří pouze základ pro co nejsložitější ekosystém.

Nepoužíváme systémovou ochranu plodin ani umělá hnojiva. Půdu a révu ošetřujeme výhradně ekologickými přípravky, sírou a mědí (v nejmenším možném množství). Velkou část prací na vinici děláme ručně, traktor nám pomáhá pouze s převozem surovin a aplikací postřiků.  To bývá často časově a fyzicky náročné, ale také to stojí za to. Tímto způsobem můžeme uspokojovat individuální potřeby každé jednotlivé révy a postupně poznávat její vlastnosti. Pečlivě pracujeme na listových stěnách, abychom zajistili správné větrání a obohacujeme půdu meziřadí dalšími rostlinami.

Metamorfóza hroznů na víno je skvělý přirozený proces a my jej tak chápeme. Každé víno je pečlivě a individuálně uchopeno na základě vlastností hroznů, ze kterých je vyráběno. Hlavní strategii představuje maximalizace extrakce pozitivních látek z hroznů, dlouhý kontakt s kvasničnými kaly a tradiční výroba v akátových a dubových dřevěných sudech. Tím vzniká nenapodobitelné spojení tří nejdůležitějších elementů při výrobě. Minimalizujeme obsah oxidu siřičitého a některá vína často nejsou čířena, filtrováno ani ošetřena oxidem siřičitým. Roční produkce cca 17.000 lahví je rozdělena do malých šarží, což nám dává prostor pro individuální přístup ke každé surovině.

KONTAKT

Vinařství Kovář

Miroslav Kovář

www.vinarstvi-kovar.cz

info@vinarstvi-kovar.cz

Telefon: +420 775 654 791

Vlčnov 714, 687 61 Vlčnov